Dansk Bavaria Klubs forretningsorden

1. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer (formand, næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlemmer.


2. Bestyrelsen konstituerer sig selv straks efter generalforsamlingen bortset fra formanden, som vælges direkte af generalforsamlingen.


3. Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder efter behov, dog altid før og efter en generalforsamling og i forbindelse med årstræffet.


4. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med mindst 4 ugers varsel. Et medlem af bestyrelsen kan kræve et bestyrelsesmøde afholdt med 4 ugers varsel.


5. Der udfærdiges en dagsorden til hvert bestyrelsesmøde, som udsendes sammen med indkaldelsen.


Dagsordenen skal mindst indeholde følgende: Siden sidst/godkendelse af referat, økonomi, hjemmesiden, kommende arrangementer, nyt fra udvalgene, eventuelt, næste møde.


6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig hvis blot 4 medlemmer er tilstede. Ved stemmelighed er formandens/næstformandens stemme afgørende. Ægtepar har begge stemmeret på bestyrelsesmødet.


7. Bestyrelsen kan indkalde relevante eksperter, samarbejdsparter, suppleanter, Webmaster m.fl.


8. Et bestyrelsesmedlem, som har forfald, kan ikke lade sig repræsentere ved fuldmagt eller suppleant.


9. Beslutninger truffet på et bestyrelsesmøde protokolleres og sættes på hjemme- siden snarest efter mødet.


10. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg.


11. Ændringer af denne forretningsorden kan kun ske ved en beslutningsdygtig bestyrelses afgørelse.