30/05-2014 Bestyrelsesmøde, Bogense

ReferatBestyrelsesmødet fredag den 30. maj 2014 kl. 1200 i Bogense sejlklub,s mødelokale, Havnen, Bogense.Tilstede var Svend Erik, Lars C, Hanne, Lars B, Niels Arne, Gravers, webmaster Dan, Fritz og Jette.
Derudover deltog Preben i den første del af mødet vedr. næste års landstræf.
Dagsorden1 Siden sidst
2 Økonomi
3 Hjemmesiden / sponsorer
4 Kørepenge til arrangementer / lokaltræf
5 Kommende arrangementer / lokaltræf
6 Forsikringer
7 Sammensætning til turudvalg
8 Eventuelt
9 Næste møde
Mødet startede med et tilsagn fra Preben om at være arrangør af landstræffet år 2015, hvorefter han gav en foreløbig orientering om nogle praktiske foranstaltninger samt udbad sig nogle retningslinier fra bestyrelsen om økonomien.
Efter en kort drøftelse blev det besluttet, at næste års landstræf afholdes i Øer havn med Preben som tovholder. Arrangementet gennemføres ud fra den vejledning / huskeliste, der er udfærdiget af bestyrelsen herunder et budget, der alt fremsendes til bestyrelsen i god tid til godkendelse.Ad Pkt. 1:
Svend Erik orienterede om, at han havde fået en henvendelse fra medlemmerne i Vejle om at afholde landstræffet i 2016.
Et tilsagn til Vejle om at afholde træffet i 2016 vil komme i konflikt med den praksis, at træffet afholdes hvert andet år henholdsvis vest og øst for Storebælt.
Det blev besluttet, at såfremt der ikke kommer nogen henvendelse fra klubmedlemmer på Sjælland om at arrangere træffet i 2016, vil Vejle være en oplagt mulighed.
Det blev besluttet, at de to suppleanter, Fritz og Jette indkaldes til fremtidige bestyrelsesmøder.
Gravers orienterede om, at der siden sidste bestyrelsesmøde den 08. marts 2014 var tilkommet 10 nye medlemmer i klubben. I samme periode havde 5 meldt sig ud. Medlemstallet er pr. d.d. 447.Ad Pkt. 2:
Hanne gav en orientering om klubbens økonomi, hvorefter det kunne konstateres, at klubben p.t. har en god økonomi.Ad pkt. 3:
Dan gav en orientering omkring hjemmesiden, der bliver flittig brugt. Der var enighed om, at hjemmesiden en af god kvalitet og at den bliver flittig brugt.
Efter en drøftelse omkring de sponsorer, som helt gratis står anført på klubbens hjemmeside blev det besluttet, at Dan og Gravers laver et oplæg til, hvordan klubben kan rydde op i sponsorerne således, at kun de sponsorer der helt klart bidrager til klubben fortsat kan stå anført uden at betale medens alle andre må betale for at forblive på hjemmesiden, herunder et oplæg til, hvad det skal koste at reklamere på klubbens hjemmeside.Ad Pkt. 4:
Efter en drøftelse blev det besluttet, at klubben yder en kørselsgodtgørelse på kr. 2,00 pr. kørt km til alle de medlemmer, der har et nødvendigt kørselsbehov i forbindelse med at lave et klubarrangement.
Samtidig blev det besluttet at ophæve ordningen om tilskud til bropenge for at deltage i klubbens generalforsamling begrundet med generalforsamlingsbeslutningen om, at klubbens ordinære generalforsamling afholdes i forbindelse med landstræffet.Ad Pkt. 5:
Det blev besluttet, at der holdes en pause m.h.t. værftsturen, begrundet i, at det de sidste par år har vist sig meget vanskeligt, at få deltagere nok til, at der er en forsvarlig økonomi i turen. Såfremt der atter viser sig en stor interesse blandt medlemmerne om at køre turen, vil en genoptagelse blive taget op til overvejelse.
Der er for nuværende planlagt lokaltræf i Holbæk og Årøsund i weekenden 22. til 24. august 2014.
Der forsøges at lave nogle vinterarrangementer.
Der forsøges igen i år 2015 at arrangere en flådesejlads i udlandet med lejede både .
De medlemmer der tidligere har deltaget opfordres til at lave et turreferat, hvilket måske kunne styrke interessen for en sådan tur.
Efter en drøftelse blev det besluttet, at klubben yder et fast tilskud på kr. 200,- pr medlem, der deltager i en flådesejlads. Samtidig bortfalder klubbens betaling for afslutningsmiddagen for alle deltagere.
Det vil, via hjemmesiden, blive undersøgt om der er en interesse blandt medlemmerne om at arrangere en eendags bustur til bådudstillingen i Hamborg.Ad Pkt. 6
Ingen indlæg.Ad pkt. 7;
Søren har meddelt, at han ikke længere ønsker at være med i turudvalget.
Sammensætning af et nyt turudvalg udsættes.Ad Pkt. 8:
Webmaster, Dan, opfordrede hele bestyrelsen til en lidt bedre disciplin omkring mail, herunder besvare udsendte mail.
Der blev enighed om, at der indføres en forpligtigelse for alle bestyrelsesmedlemmer at kvittere for / besvare alle modtagne mail,s.
Der var stor enighed i bestyrelsen om, at arrangørerne af dette års landstræf i Bogense havde gjort et meget stort og flot stykke arbejde, som vi alle skylder dem en stor tak for, og hvorfor landstræffet skønnedes til at blive en meget stor succes.Ad Pkt. 9:
Næste møde afholdes i midten af november mdr. 2014.
G. Graversen
Sekretær.