16/05-2015 Generalforsamling 2015

Dansk Bavaria Klubs årlige ordinære generalforsamling lørdag den 16. maj 2015, glassalen, Øer havn.Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens årsberetning
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for år 2014 til godkendelse og fremlæggelse af budget for år 2015.05.16
4) Indkomne forslag
5) Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen
7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
På valg er:
Jette Pedersen - villig til genvalg
Lars Bøllund - modtager ikke genvalg
8) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
1. suppleant, Fritz Enemark – Villig til genvalg.
9) Valg af 1 revisorsuppleant.
10) Eventuelt.Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og oplyste at mange desværre var afsejlet til morgen på grund af den dårlige vejrmelding. Derfor var tilslutningen til generalforsamlingen tilsvarende mindre. Han udtrykte håb om, at komme igennem dagsordenen på en god måde og en saglig debat.Ad Pkt. 1: Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Michael fra Sunway Seatravel som dirigent. Han blev valgt uden modkandidat med applaus.
Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.Ad pkt.2: bestyrelsens årsberetning.
Svend Erik fremlagde bestyrelsens årsberetning.
Beretningen kan læses i sin helhed på hjemmesiden.
H.C. Andersen, Strib, stillede spørgsmål til medlemsudviklingen i klubben.
Gravers svarede, at der p.t. er en meget positiv medlemsfremgang i klubben. Siden sidste generalforsamling er der optaget 65 nye medlemmer og 34 har meldt sig ud. Der er et totalmedlems tal på ”et godt stykke over 400.”
Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt med applaus.Ad pkt.3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab for år 2014 til godkendelse og buget for år 2015.
Jette fremlagde klubbens reviderede årsregnskab, klubbens rejsekonto og budget for 2015.
Regnskabet, der var uddelt, viste en kontant beholdning på i alt 162.196,79 og et overskud på kr. 11.741,78.
Rejsekontoen udviste en kontant beholdning på kr. 57.143,64 og et underskud på kr. 2.875,85.
H.C. Andersen, Strib, spurgte til, hvorfor rejsekontoen var udskilt fra klubbens ordinære regnskab.
Kassereren svarede, at det engang var besluttet, at rejsekontoen skal køres uden for det ordinære regnskab, fordi det er en konto, der forudsættes at ”hvile i sig selv”
Herefter blev regnskabet godkendt med applaus.Ad pkt. 4: Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag.Ad pkt. 5: Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 250,- pr. år.
Forslaget blev vedtaget med applaus.Ad pkt.6: Valg til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslog Jette Pedersen og Anne Green.
Der blev ikke foreslået andre kandidater, hvorefter Jette og Anne blev valgt med applaus.Ad pkt. 7: Valg af 2 suppleanter.
Bestyrelsen foreslog Fritz Enemark og Niels Olsen, Jyllinge, meldte sig om kandidat.
Fritz og Niels blev herefter valgt med applaus som henholdsvis 1. og 2. suppleant.Ad pkt. 8: Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslog H.C. Andersen, der erklærede sig villig til valg.
Der blev ikke foreslået andre kandidater, hvorefter H.C. blev valgt med applaus.Ad pkt. 9: Valg af en revisorsuppleant.
Leif Andersen, Strib, meldte sig som kandidat. Da der ikke var andre kandidater, blev Leif valgt med applaus.Ad pkt. 10: Eventuelt.
Der blev rettet en forespørgsel om, hvorvidt stedet for næste års træf var fastlagt.
Svend Erik svarede, at træffet i år 2016 bliver i Vejle. Ingen andre steder havde tilbudt sig.
Anna Green oplyste, at hun ville igangsætte et arbejde for, at træffet i år 2017 bliver afholdt på Sjælland.
H.C. supplerede med, at der var god fornuft i at veksle med klubbens træf og andre fællesarrangementer mellem Øst- og Vest.
Anna Green opfordrede til, at generalforsamlingen fremover afvikles om fredagen i stedet for lørdag.
Svend Erik svarede, at bestyrelsen netop havde besluttet at fremtidige generalforsamlinger afvikles om fredagen.
Lilian Lythcke, Rungsted, gav nogle ideer til nogle vinterarrangementer.
Hun er meget angegeret i Langturssejlerne, og der havde haft succes med div. Virksomhedsbesøg og arrangementer omkring sejlads i hårdt vejr, Vedligeholdelse af sejl mm.
Da der herefter ikke var flere indlæg afsluttede dirigenten generalforsamlingen kl. 1150.
Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden for afsluttende bemærkninger.
Formanden takkede dirigenten for god og myndig ledelse af generalforsamlingenFor referat
G. Graversen.