17/09-2015 Bestyrelsesmøde, Fredericia

ReferatBestyrelsesmødet torsdag den 17. september 2015 kl. 1700 hos Jette Pedersen, Sjællandsgade 81, Fredericia.Tilstede fra bestyrelsen var Svend Erik, Michael, Anne, Niels Arne (vognmanden), Lars, Jette og gravers.
Derudover deltog klubbens webmaster, Dan, og bestyrelsessuppleant Fritz.Dagsorden1 Siden sidst
2 Økonomi
3 Gennemgang af hjemmesiden / billeder
4 Dansk Marine Center
5 Træf og generalforsamling 2016
6 Bestyrelse – afgang / tilgang.
7 Lokaltræf
8 Eventuelt
9 Fastlæggelse af næste møde.
Ad pkt. 1:
Svend Erik orienterede om, at han havde modtaget tilbagemelding om afviklingen af de to lokaltræf år 2015 i henholdsvis Jyllinge og Årøsund.
Der havde været god opbakning til træffene og det var gået rigtig godt med hygge og social samvær. Henviste i øvrigt til referaterne og de mange billeder på hjemmesiden.
Han håbede, at der også ville være nogen der tog initiativ til at arrangere lokaltræf i år 2016 og meget gerne flere steder i landet og opfordrede alle til at slutte om, og deltage i disse lokaltræf fordi de var en rigtig god anledning til styrkelse af klubben lokalt.
Svend Erik orienterede om, at han havde modtaget flere henvendelser fra både medlemmer og ikke medlemmer om bl.a. at være behjælpelig med tekniske spørgsmål omkring Bavaria bådene, køb af båd og en forespørgsel om at arrangere en tur til Bavaria værftet.
Der var enighed om, at det var positivt, at bestyrelsen/klubben også blev brugt til sådanne direkte henvendelser og enighed om, at det p.t. ikke var den nødvendige opbakning til endnu en værftstur da en tur både til værftet og bådudstillingen i Hamborg måtte aflyses p.g.a. manglende tilslutning.
Svend Erik orienterede om en modtaget henvendelse fra virksomheden Yacht Basen APS med et medlemstilbud vedr. salg af båd.
Der var enighed om, at der skal indhentes flere oplysninger fra virksomheden før en evt. indgået aftale.Fritz orienterede om, at han havde været i kontakt med Michael fra Sunway Seatravel om en evt. flortille-sejlads i det sydligeTyrkiet i efteråret 2016 med afganghavn i Dalaman. Michael har selv haft en tur og forholdene og sejladsområdet var bedre end forventet og så ligger havnen tæt på lufthavnen. Det var bedre og billigere end Grækenland. Der arbejdes videre på at arrangere en tur. Nærmere vil komme på hjemmesiden.Gravers orienterede om at der er optaget 19 nye medlemmer siden sidste bestyrelsesmøde. I samme periode har der været 5 udmeldinger.Lars orienterede om, at han havde fået henvendelse fra flere medlemmer i Holbæk, der havde givet udtryk for at Dansk Bavaria Klub var for lukket. Bestyrelsen blev opfordret til at udsende bl.a. nytårsbrevet, oplysninger om træf og andre klubarrangementer på mail direkte til medlemmerne. Denne opfordring blev taget til efterretning.Jette orienterede om, at hun havde udarbejdet en række skriftlige spørgsmål, der var udsendt til bestyrelsen, og som hun ønskede debatteret. Der var tale om helt generelle spørgsmål om holdninger og klubbens forvaltning.
Jettes spørgsmål blev gennemgået og drøftet og der var enighed om, at Jette fik tilfredsstillende svar på alle spørgsmål.Anne orienterede om et forslag til landstræffet i år 2017, der var udsendt til bestyrelsen.
Nogle medlemmer fra Roskilde fjord området foreslår at landstræffet og generalforsamling år 2017 afholdes i Odden havn, Sjællands Odder.
Forslaget blev drøftet og Anna fik bestyrelsens opbakning til at arbejde videre med forslaget.Ad pkt. 2.:
Jette gav en orientering omkring klubbens økonomiske forhold, hvorefter det kunne konstateres, at Dansk Bavaria Klub p.t. har en god økonomi.
Jette havde konstateret at i alt 75 medlemmer i år 2013 og 2014 ikke havde betalt kontingent til klubben.
Det blev besluttet, at alle, der ikke har betalt for år. 2013 slettes som medlemmer og at alle, der ikke har betalt for år 2014 tilskrives på mail med en rykker. Såfremt de pgl. Ikke reagerer på denne mail inden en fastsat frist, slettes også de som medlemmer af klubben.Ad pkt. 3:
Hjemmesiden blev drøftet. Der var enighed om, at den generelt var god og informativ. Dog opfordres alle medlemmer til at indsende billeder og turbeskrivelser/oplevelser, der kan ses af alle, så hjemmesiden kan blive endnu bedre og dermed mere interessant – også for ikke medlemmer.
Klubbens face book åbnes også op for medlemmer så alle kan skrive på klubbens face book side, og der åbnes også op for at indsætte billeder på klubbens lukkede forum.Ad pkt. 4:
Klubben har fortsat kontakt til Dansk Marine Center. Send Erik har tilskrevet virksomheden om en mere formaliseret aftale om div. tilbud og rabatter, men har endnu ikke modtaget noget tilbagesvar.
Dansk Marine Center afholder et åbent hus arrangement den 24. og 25. oktober 2015. Herom mere på hjemmesiden.


Ad pkt. 5:
Planlægningen af landstræffet og generalforsamlingen i Vejle i Kristihimmelfarts ferien 2016 kører planmæssig. Bestyrelsens kontaktpersoner til Hans Jørgen Schytz i Vejle er Niels Arne (vognmanden) og Jette.
Nærmere vil komme på hjemmesiden, hvor tilmelding kan ske allerede nu.Ad pkt.6:
På valg til næste års generalforsamling er Lars og Gravers.
Lars oplyste, at han ikke ønskede genvalg til bestyrelsen ved generalforsamlingen i år. 2016-
Gravers erklærede sig villig til at modtage genvalg.Ad pkt. 7:
Der er aftalt et lokaltræf i Årøsund i år 2016.
Der arbejdes på at afholde et lokaltræf i Sjællandsregionen i 2016.
Når programmet ligger fast lægges det ud på hjemmesiden, hvor tilmelding også foretages.
Ad pkt. 8:
Intet.Ad pkt. 9
Næste møde afholdes den 31. marts 2016 i Korsør.
G. Graversen,
Sekretær.