20/02-2016 Bestyrelsesmøde Korsør

ReferatBestyrelsesmødet lørdag den 20. februar 2016 kl. 1100 på Storebælt Camping, Storebæltsvej 85, Korsør.Tilstede fra bestyrelsen var Svend Erik, Niels Arne (vognmanden) Lars, Jette, Anne og Gravers.Derudover deltog klubbens webmaster, Dan, og bestyrelsessuppleant Fritz.Dagsorden1 Siden sidst2 Økonomi3 Gennemgang af hjemmesiden / annoncører4 Dansk Marine Center5 Træf og generalforsamling i Vejle 20166 Træf og generalforsamling 20177 Lokaltræf8 Eventuelt9 Næste Møde.Ad pkt. 1:Svend Erik orienterede om det afholdte virksomhedsbesøg hos Furuno, Esbjerg, i den 21. november 2015. Han havde opfattelsen af, at det havde været et rigtigt godt arrangement. Der var kommet rigtig mange og meget positive tilbagemeldinger til arrangørerne.Jette orienterede om det planlagte førstehjælps kursus den 12. marts på kasernen i Fredericia. Der var d.d. tilmeldt 12 deltagere, hvilket er for få til at afholde kurset. Der udsendes en mail til alle som en reminder om kurset. Håber at det får flere til at tilmelde sig. Skal gerne komme op på 20.Fritz orienterede om mulighed for et virksomhedsbesøg hos BSI, Haderslev, der laver en del udstyr, stående rig, vinduer og luger til bl.a. X-Yacht. Han havde netop selv deltaget i et besøg i virksomheden og mente, at det kunne være interessant for Dansk Bavaria Klub,s medlemmer. Det b lev aftalt, at Fritz arbejder videre med at planlægge et besøg i efteråret 2016.Ad pkt. 2:Jette oplyste, at der p.t. var 420 medlemmer i Dansk Bavaria Klub. Klubbens økonomi blev gennemgået og drøftet. Klubben har en god og stabil økonomi. Regnskabet for 2015 er klar til revision. Jette kontakter revisor.Ad pkt. 3:Bestyrelsen tilkendegav en stor ros til Dan. Hjemmesiden er blevet rigtig god og konstruktiv og rigtig mange benytter den. Dan oplyste, at der sidste år havde været 68.000 opslag hvilket er en meget stor stigning i forhold til året før, hvor der havde været 35.000 opslag.Også facebook er blevet en stor succes. Pt. er 180 medlemmer på facebook og der kommer hele tiden flere til og den bliver meget flittig brugt.Klubben fortsætter med den lukkede forum på hjemmesiden men der bliver helt åbent forum på facebook. Dan skriver nærmere om dette tiltag på hjemmesiden.Efter en drøftelse blev bestyrelsen enige om, at det fremadrettet skal koste kr. 1.500,- om året at annoncere/reklamere på klubbens hjemmeside. Beløbet kan betales i kontanter eller som sponsorater i form af naturalier eller frit omsættelige gavekort. De nuværende annoncører kontaktes herom.Ad pkt. 4:Der har i en periode været nogle mindre gode relationer til Dansk Marine Center som bl.a. har resulteret i at den rabat ordning som DMC præsenterede for Dansk Bavaria Klub under bådudstillingen i år 2015 i Fredericia er sat ud af kraft uden at klubben er blevet orienteret.Forholdet til DMC blev drøftet og der var enighed i bestyrelsen om, at vi skal forsøge at komme i en positiv dialog med DMC.Ad pkt. 5:Niels Arne og Jette – der en bestyrelsens tovholder til arrangørerne af træffet i Vejle – oplyste, at der nu foreligger et program for træffet. De har begge opfattelsen af, at der er godt styr på tingene. Programmet blev drøftet og med et par små ændringer godkendt af hele bestyrelsen.Der bliver annonceret om træffet i lokale aviser, og der bliver lavet en oplysningsfolder til omdeling til besøgende i forbindelse med et åbent skib tiltag. Et udkast til folderen blev fremvist og godkendt af bestyrelsen.DMC tilskrives vedr. deres evt. deltagelse i træffet med udstilling af nye Bavaria både.Alle deltagende både ligger gratis i havnen under træffet, men der skal indbetales et deltagergebyr på 100,- kr. pr person.Med hensyn til overnatningsmuligheder for dem, som ikke kommer sejlende til Vejle, kontaktes turistbureauet.Der udsendes en reminder mail til alle om tilmelding til træffet.Generalforsamlingen afholdes fredag den 06. maj 2016 kl. 1300 i Vejle sejlklubs lokale. Afviklingen af generalforsamlingen blev drøftet og Svend Erik indkalder med dagsorden ifølge vedtægterne.Indkaldelsen udsendes som en mail til alle.Ad pkt. 6:Anne orienterede om, at hun, siden sidste bestyrelsesmøde, havde arbejdet videre med planen om at afholde landstræf og generalforsamling 2017 i Sjællands Odde . Hun havde lavet nogle sonderinger og der var intet til hinder for, at det kunne afholdes der.Det blev besluttet at landstræf og generalforsamling år. 2017 bliver i Sjællands Odde, og at Anne vil være bestyrelsens tovholder. Der arbejdes således videre med det, og der vil tilgå noget nærmere under træffet i Vejle.Ad pkt. 7:I år. 2016 er der indtil videre planlagt lokaltræf i Holbæk og Årøsund.I Årøsund bliver det weekenden 20.- 21. august. Datoen for Holbæk er endnu ikke endelig fastlagt.Bestyrelsen opfordrede medlemmer i andre dele af landet til også at arrangere et lokaltræf.Klubbens tilskudsordning til lokaltræf forbliver uændret. –Ad pkt. 8.Intet.Ad pkt. 9:Næste bestyrelsesmøde afholdes i Vejle i forbindelse med landstræffet.G. GraversenSekretær.