06/05-2016 Bestyrelsesmøde Vejle

ReferatBestyrelsesmødet fredag den 06. maj 2016 kl. 1030 i Vejle lystbådehavn.Tilstede fra bestyrelsen var Svend Erik, Niels Arne (vognmanden), Jette, Anne, Michael og Gravers.Derudover deltog klubbens webmaster, Dan, og bestyrelsessuppleanterne Fritz og Niels.Dagsorden
1 Siden sidst.
2 Generalforsamlingen
3 Træf
4 Hvad menes der med tilbud/rabat til medlemmerne
5 Eventuelt.Ad pkt. 1:
Jette orienterede om at medlemskartoteket nu var grundig gennemgået og ajourført og rykkerskrivelse udsendt til de medlemmer, som har glemt at indbetale kontingent med positive tilbagemeldinger. Der er pr. dags dato 395 medlemmer, hvilket er en meget lille tilbagegang siden sidste års generalforsamling.
Jette orienterede om det færdige regnskab der var revideret og godkendt og klar til aflæggelse overfor generalforsamlingen. Regnskabet udviste et overskud på kr. 3.460,37
Bestyrelsen enige om, at det var et tilfredsstillende regnskab.
Budget for år 2016 blev forelagt af Jette og ser fornuftig ud med et budgetoverskud på 9000,- kr.
Klubben har pt. 4 sponsorer, der hver har sponsoreret 1500,- kr. i år 2016.Gravers orienterede om tilgangen af nye medlemmer, hvor der også er en positiv udvikling.Ad Pkt. 2:
Bestyrelsen foreslår Mette Pedersen som dirigent.
Lars og Michael ønskede ikke genvalg til bestyrelsen.
Michael erklærede sig villig til at lade sig vælge som suppleant.
Bestyrelsen foreslår Bente Nissen og Fritz Enemark til bestyrelsen og Niels og Michael som henholdsvis 1. og 2. suppleant.
Svend Erik og Gravers erklærede sig villig til genvalg.Ad Pkt. 3:
Der var enighed i bestyrelsen om, at træffet synes godt og vel tilrettelagt og ser ud til en positiv afvikling og sætter meget stor pris på det kæmpestore arbejde der er blev lagt i arrangement af vore medlemmer i Vejle.
Det blev endelig bestemt at næste års træf og generalforsamling afholdes i Sj.Odde.
Forslag til stedet for træf og generalforsamling for år. 2018 lægges ud til generalforsamlingen.Ad Pkt. 4:
Det er en oplysning til nye medlemmer om vore sponsorer, og at alle der er kaskoforsikret i Dansk Søassurance får 3 / 5 gratis overnatninger i de 3 havne på Ærø.Ad Pkt. 5:
Lokaltræf afholdes i år i Holbæk og Årøsund.
Opfordring til at flere forsøger at lave et lokaltræf.
Medlemsforum på hjemmesiden går rigtig godt. Der har i år indtil nu været lige så mange opslag som hele sidste år.G. Graversen
Sekretær.