06/05-2016 Generalforsamling 2016

ReferatOrdinær generalforsamling fredag den 06. maj 2016 kl. 1300 i Vejle sejl- og motorbådsklub, lystbådehavnen i Vejle.Dagsorden1 Valg af dirigent
2 Bestyrelsens årsberetning
3 Revideret regnskab og kommende års budget til godkendelse
4 Indkomne forslag
5 Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
6 Valg af formand (lige år.)
7 Valg af bestyrelse
8 Valg af 2 suppleanter
9 Valg af revisor og revisorsuppleant
10 Eventuelt.Ad Pkt. 1.
Svend Erik bød velkommen til generalforsamlingen og glædede sig over det store fremmøde og fremsatte bestyrelsens forslag til dirigent.
Mette Pedersen blev valgt og konstaterede at indkaldelsen var varslet i overensstemmelse med klubbens vedtægter og at dagsorden kunne godkendes.Ad Pkt. 2.
Formanden fremlagde bestyrelsens årsberetning, der i sin helhed bliver lagt ud på hjemmesiden.
I forbindelsen med formandens beretning orienterede Fritz nærmere om fællesturen til Tyrkiet, der bliver gennemført.
Bestyrelsens beretning blev godkendt med applaus.Ad Pkt. 3.
Kassereren fremlagde det reviderede årsregnskab, der blev godkendt med applaus.
Kassereren orienterede om det kommende års budget, der blev taget til efterretning af generalforsamlingen.Ad Pkt. 4.
Der var ingen indkomne forslag.Ad Pkt. 5.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent der blev vedtaget med applaus, (kr. 250,-)Ad Pkt. 6.
Svend Erik genvalgt som formand med applaus.Ad Pkt. 7.
Bestyrelsen foreslog Fritz og Bente, der begge blev valgt med applaus.Ad Pkt. 8.
Bestyrelsen foreslog Niels og Michael som henholdsvis 1. og 2. suppleant. Begge valgt med applaus.Ad Pkt. 9.
Bestyrelsen foreslog H.C. og Leif som henholdsvis revisor og revisorsuppleant, der begge blev valgt med applaus.Ad Pkt. 10.
Lone Sabat gav udtryk for, at hun syntes, at det var fråseri at forny klubstanderen hvert år – det koster trods alt en del at sende en ny til alle medlemmer.Andre gav udtryk for det samme, og der fremkom en opfordring om at man kunne udlevere en del i.f.m. generalforsamlingen.Bestyrelsen noterede sig dette og vil tage en drøftelse om dette på et bestyrelsesmøde.Tine efterlyste en tilgængelig deltageliste så man på forhånd vidste, hvem der deltog i træffet.Arne, Vejle, orienterede om, at der faktisk var en tilgængelig deltagerliste på hjemmesiden, men der var svær at finde.Skal også passe på ikke at komme i konflikt med dataregisterloven.Til næste års træf vil deltagelisten blive lagt på hjemmesiden, så den bliver lettere tilgængelig.Tom efterlyste et lydanlæg – nogle havde vanskeligt ved at høre. Diskuteret med konklusionen blev at der ikke umiddelbart er behov for et lydanlæg.Herefter ikke flere indlæg.Formanden takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen kl. 1345.G. Graversen.
Sekretær.