05/11-2016 Bestyrelsesmøde, Fredericia

ReferatBestyrelsesmødet lørdag den 05. november 2016 kl. 1100 hos Jette Pedersen, Sjællandsgade 81, Fredericia.Tilstede var Svend Erik, Niels Arne (vognmanden) Anne, Fritz, Bente, Jette og Gravers.Dagsorden1 Siden sidst
2 Økonomi
3 Bank / Mobilpay
4 Træffet i Vejle 2016
5 Lokaltræf 2016
6 Træf og generalforsamling på Sj. Odde 2017
7 Aktiviteter i vinterens løb (forslag)
8 Eventuelt
9 Hjemmesiden
10 Næste møde.Ad Pkt. 1:
Svend Erik orienterede om, at han havde modtaget flere meget positive tilbagemeldinger om afviklingen af de 2 lokaltræf i år 2016 i henholdsvis Holbæk og Årøsundog børnetræffet i Juelsminde samt ligeledes kun positive tilbagemeldinger om klubturen til Tyrkiet.
Der havde været er rigtig god opbakning til alle 3 træf og det havde gået rigtig godt med hygge og god social samvær. Træffet i Juelsminde havde været helt på børnenes præmisser og gået rigtig godt med en masse aktiviteter for børnene. Det blev fra hele bestyrelsen tilkendegivet, at det var et rigtig godt initiativ som hele bestyrelsen kunne bakke op om og med en opfordring til at gentage successen i år 2017.
I fællesturen til Tyrkiet havde deltaget 15 personer fordelt i 3 både. Det blev en meget vellykket tur med mange gode oplevelser og et godt socialt samvær.
Det vil blive forsøgt at arrangere en tur igen i år 2018. Turen kan absolut anbefales til alle klubbens medlemmer.
Der henvises i øvrigt til referaterne og de mange billeder på hjemmesiden.Ad Pkt. 2:
Jette oplyste at der pr. d.d. er 402 medlemmer i Dansk Bavaria Klub. Klubbens økonomi blev gennemgået og det kunne konstateres, at klubben har en god og stabil økonomi.
Under punktet blev klubbens tilskudsregler gennemgået og præciseret.
Klubben yder et tilskud til lokaltræf på kr. 1.500,- for de første 5 deltagende både og derudover kr. 100,- for hver både derudover og at en bil i den sammenhæng ligestilles med en båd.
Der ydes et tilskud på kr. 300,- til de af klubbens medlemmer der passerer Storebælt i bil for at deltage i generalforsamlingen og landstræf.
Der ydes et tilskud på kr. 5.000,- til gruppen af klubmedlemmer der deltager i flotiller-sejlads i udlandet i lejede både.Ad Pkt. 3:
Der er indgået aftale med Danske Bank om brug af mobilpay som nu sættes i gang. Det er herefter muligt at foretage indbetalingerne til Dansk Bavaria Klub med mobilpay. Det aktuelle tlf. nr. kan ses på hjemmesiden.Ad pkt. 4:
Der var enighed i bestyrelsen om, at landstræffet og generalforsamlingen i Vejle i år blev afviklet på en rigtig god måde, og der blev endnu engang givet udtryk for en meget stor annerkendelse til arrangørerne i Vejle.
Der henvises i øvrigt til referatet fra træf og generalforsamling.Ad Pkt. 5:
Der blev i år 2016 afholdt lokaltræf i Holbæk, Årøsund og Juelsminde. Træffet i Juelsminde var et træf målrettet børnefamilier med særlig fokus på aktiviteter for børn. Alle tre steder med god deltagelse
Der hvenvises i øvrigt til referater og billeder fra de tre træf på hjemmesiden.
Bestyrelsen vil også i år meget opfordre til, at man også andre steder i landet forsøger at afholde et lokaltræf. Bestyrelsen er villig til at yde den fornødne vejledning i, hvordan man kommer i gang.Ad Pkt. 6:
Anne orienterede om det fortsatte arbejde med at arrangere landstræf og generalforsamling i Sj. Odde i år 2017.
Der er nu nedsat en arbejdsgruppe med Anne og Verner som ”tovholder”
Der har været foretaget div. Besigtigelse af forhold og lokaliteter, men intet ligger helt fast endnu, men de første aftaler forventes indgået om kort tid.
Endelig oplæg og budget vil blive fremlagt på næste bestyrelsesmøde.Ad Pkt. 7:
Der kom flere forslag på bordet. Konkret arbejder Fritz videre med at arrangere et virksomhedsbesøg hos Moonlight i Haderslev. Virksomheden producerer bl.a. andet udstyr til både.
Derudover arbejder han videre med evt. at arrangere et genopfrisknings kursus i navigation.
Nærmere vil komme på hjemmesiden så snart der foreligger noget konkret.
Bestyrelsen opfordre alle klubmedlemmer til at fremkomme med forslag til vinterarrangementer. Bare kontakt sekretæren.Ad Pkt. 8:
Der var ingen der havde noget til dette punkt.Ad Pkt. 9:
Klubbens webmaster var forhindret i at deltage i mødet, men havde orienteret Svend Erik om, at hjemmesiden, forum og facebook var godt besøgt.
Hjemmesiden udvikles løbende og alle opfordres til at besøge siden jævnligt. Det er en rigtig god måde at holde sig godt orienteret om klubbens aktiviteter på.Ad Pkt. 10:
Næste møde afholdes den 04. marts 2017 kl. 1600 i Fredericia.G. Graversen
Sekretær.