04/03-2017 Bestyrelsesmøde, Fredericia

ReferatBestyrelsesmødet lørdag den 04. marts 2017 kl. 1600 hos Jette Pedersen, Sjællandsgade 81, Fredericia.Tilstede var Svend Erik, vognmanden (Niels Arne) Anne, Bente, Jette, Niels og Gravers.Dagsorden:1: Siden sidst.
2: Økonomi.
3: Bank / mobilpay.
4: Nye standere.
5: Træf og generalforsamling på Sj. Odde 2017.
6: Lokaltræf 2017.
7: Hjemmesiden.
8: Eventuelt.
9: Næste møde.Ad pkt. 1:
Svend Erik orienterede om det den 08. februar 2017 afholdte virksomhedsbesøg hos BSI, Haderslev.
23 deltog i besøget. Det var en rigtig interessant og god aften. En medarbejder fortalte meget kompetent om virksomheden, dens produkter og var efterfølgende guide under en rundvisning i virksomhedens produktion.
Det blev en rigtig øjenåbner for deltagerne og besøget må betegnes som en stor succes.
Svend Erik orienterede om Dansk sejlunions generalforsamling der afholdes lørdag den 18. marts kl. 1000 på hotel Christiansminde i Svendborg.
Der skal vælges ny formand, idet Hans Natorp har valgt at stoppe efter 7 år som formand fordi han er valgt som næstformand i Danmarks idrætsforbund.
Vognmanden, Niels Arne, deltager i generalforsamlingen som repræsentant for Dansk Bavaria Klub.
Jette orienterede om det forestående besøg den 08. marts 2017 hos JOC (joint oprations center), JRCC (Joint rescue cordinations center) og MAS (Maritim assistance service) i Aarhus.
Der er d.d. 13 tilmeldte. Der er således plads til flere og der opfordres til at tilmelde sig, hvilket kan ske til Jette (kasserer)Ad pkt. 2:
Jette orienterede om klubbens økonomi og medlemsstatus.
Der er pr. d.d. 400 medlemmer, hvilket er en tilbagegang på 2 siden sidste bestyrelsesmøde. Klubbens økonomi er god og stabil. Der forelægges et revideret regnskab under generalforsamlingen.
Jette orienterede om, at klubben, på foranledning af Fritz, har fået en ny sponsor – EFI – Esbjerg. Klubben takker for sponsorratet. Klubben har herefter i alt 5 sponsorer.Ad pkt. 3:
Nu fungerer Mobil Pay på en hensigtsmæssig måde. Klubben opfylder hermed et ønske fra mange medlemmer om, at man kan benytte denne mulighed.Ad pkt. 4:
Efter en drøftelse på sidste års generalforsamling i Vejle om en mere hensigtsmæssig måde at udlevere nye klubstandere på, har bestyrelsen drøftet dette.
Det blev besluttet at der sendes en ny stander til alle medlemmer 1 gang om året når kontingentindbetalingen er registreret. Det er den nemmeste måde at administrere det på.
Såfremt nogle medlemmer ligger inde med ubrugte klubstandere er man velkommen til at tage dem med til landstræffet og aflevere dem til bestyrelsen.Ad pkt. 5:
Anne og Bente orienterede om, at planlægningen af landstræffet skrider planmæssigt frem.
Der er indgået aftale med havnemyndigheden i Odden havn om liggepladser, benyttelse af lokale, havnepenge m.m. samt med div. Leverandører, ligesom der er udfærdiget et aktivitetsprogram for træffet.
Der henvises i øvrigt til hjemmesiden, hvor det allerede nu er muligt at tilmelde sig.
Bestyrelsen opfordrer alle til at deltage i nogle hyggelige dages social samvær.
Afviklingen af generalforsamlingen blev gennemgået og fastlagt til afholdelse fredag den 26. maj kl. 1300 i havnehuset, Sj. Odde. med dagsorden ifølge klubbens vedtægter.
Indkaldelse vil snarest ske på hjemmesiden.
På valg til bestyrelsen er: Jette, vognmanden (Niels Arne) og Anne. Alle 3 har erklæret sig villige til genvalg.
På valg som suppleanter til bestyrelsen er: Niels og Michael. Niels har erklæret sig villig til genvalg.
På valg som revisor er: Hans Christian Andersen. Der skal også vælges en ny revisorsuppleant.Ad pkt. 6:
Der afholdes lokaltræf den 25. – til 27. august 2017.
Det bliver i Årøsund og der arbejdes på et i Frederiksværk.
Nærmere kommer på hjemmesiden.
Bestyrelsen opfordrer også andre regioner til at afholde lokaltræf f.eks. Limfjordsområdet, Østjylland og København. Det kræves kun, at én/nogle snakker sammen og tager initiativet.
Mangler man lidt hjælp/vejledning, herunder om klubbens tilskudsregler, til at komme i gang er man velkommen til at kontakte sekretæren (Gravers)Ad pkt. 7:
Bestyrelsen er enige om, at klubben har en rigtig god og informativ hjemmeside, der dygtig og kompetent bliver administreret af Dan.
Der har gennem årene været en stadig stigning af besøgstal også hos vore sponsorer og debatindlæg på klubbens forum. Også facebook gruppen er kommet godt fra start og har pr. d.d. 41 medlemmer.Ad pkt. 8:
Intet.Pkt. 9:
Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 25. maj 2017 i Sj. Odde.G. Graversen,
Sekretær.