26/05-2017 Generalforsamling 2017

Referat
Ordinær generalforsamling fredag den 26. maj 2007 kl. 1300 i auktionshuset, Odden havn.
Dagsorden
1: Valg af dirigent
2: Bestyrelsens årsberetning
3: Revideret regnskab og kommende års budget til godkendelse
4: Indkomne forslag
5: Fastsættelse af kontingent for det kommende år
6: Valg til bestyrelsen (På valg: Jette, Niels Arne (vognmanden) og Anne.
7: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Niels og Michael på valg)
8: Valg af revisor og revisorsuppleant (H.C. Andersen på valg)
9: eventueltAd Pkt. 1:
Svend Erik bød velkommen til generalforsamlingen og udtrykte glæde over det store fremmøde og fremsatte bestyrelsens forslag til dirigent.
Bent Torp blev valgt med applaus.
Han konstaterede at indkaldelsen var varslet i overensstemmelse med klubbens vedtægter og at dagsorden kunne godkendes.
Generalforsamlingen var herefter lovlig og beslutningsdygtig.
Der blev konstateret 70 fremmødte, heraf 39 stemmeberettigede.
Ad pkt. 2
Formanden fremlagde bestyrelsens årsberetning, der i sin helhed kan læses på hjemmesiden.
Efter fremlæggelsen satte dirigenten beretningen til forhandling, men ingen ønskede ordet, hvorefter beretningen blev godkendt med applaus.Ad pkt. 3
Kassereren fremlagde det reviderede årsregnskab, der ved regnskabsårets afslutning udviste et overskud på kr. 12.165,07 og en egenkapital på kr. 177.420,23. regnskabet blev derefter blev sat under forhandling af dirigenten. Ingen ønskede ordet, hvorefter regnskabet blev godkendt applaus.Ad pkt. 4.
Der var ingen indkomne forslag.Ad pkt. 5.
Kontingentet blev fastsat uændret – kr. 250,- pr. år.Ad pkt. 6.
Jette, Niels Arne (vognmanden) og Anne erklærede sig villige til genvalg.
Der blev ikke opstillet nogen modkandidater, hvorefter de alle 3 blev genvalgt med applaus.Ad pkt. 7.
Niels og Michael erklærede sig villige til genvalg.
Der blev ikke opstillet nogen modkandidater, hvorefter de begge to blev genvalgt med applaus.Ad pkt. 8:
H. C. Andersen erklærede sig villig til genvalg.
Der blev ikke opstillet nogen modkandidater, hvorefter hanblev genvalgt med applaus.
Gert Lundberg, Kongsdal, Mariager Fjord, erklærede sig villig til at lade sig vælge som revisorsuppleant, og derefter valgt med applaus.Ad pkt. 9.
Jette forespurgte om muligheder for at opnå et tilskud fra klubben til andre formål som lokaltræf og fællessejladserne i udlandet.
Bestyrelsens holdning er, at der ikke skal laves om på tilskudsreglerne som er:
Kr. 1.500,- til de første 5 både til lokaltræf og derudover kr. 100,- pr. efterfølgende båd.
Tilskuddet til fællessejladserne, kr. 5000,- tages fra klubbens rejsekonto, som er en konto, der er sparet op af deltagerne i div. Klubrejser bl.a. værftsbesøgene og fællessejladserne i udlandet og er derfor helt uden for klubbens driftsregnskab.
Annie forespurgte om evt. interesse for fællessejladser rundt i Danmark.
Preben, Øer, syntes, at det kunne blive interessant med fællesture i Danmark. Han havde haft rigtig gode erfaringer med fællesture, bl.a. til Stockholm og havde netop tilsluttet sig en tur til Polen i år og ville bestemt være interesseret i fællesture i Danmark.
Tina, Skærbæk, opfordrede alle medlemmer til fortløbende at ajourføre deres oplysninger på medlemsfortegnelsen.
Jette kasserer oplyste, at alle medlemmer vil blive tilskrevet med anmodning om at ajourføre deres oplysninger (adresser, mail, telf.nr mv.) Hun bruger en masse unødig tid på at søge efter medlemmer, der har fået ændringer som ikke er meddelt klubben.
Jette opfordrede medlemmerne til at benytte mobilpay i videst muligt omfang. Det fungerer rigtig godt og er nem at administrere.
Hans foreslog at vores stander kun bliver udsendt hvert andet år, da den ikke slides så hurtigt.
Et medlem foreslog at man modtog en stander hvert år og med påtrykt årstal så man kunne se, hvorvidt de både man mødte havde betalt kontingent.
Bestyrelsens holdning er, at der udsendes en ny klubstander til alle medlemmer hvert år og uden årstalsangivelse.
Alt andet ville være næsten umuligt at administrere.
Fritz, Årøsund, gjorde opmærksom på kontrol af selvoppustelige redningsveste, og at der vil blive arrangeret et kursus i Fredericia i løbet af kommende vinter, så alle får mulighed for at få meget mere kendskab til deres redningsveste.
Han gjorde ligeledes opmærksom på den frivillige organisation (Dansk Sørednings selskab, som han opfordrede alle til at støtte og blive medlemmer af.
Mandskabet er alle frivillige og ulønnede. Hver station råder over en hurtiggående redningsbåd, der er til rådighed 24/7/365. Mandskabet er uddannet til at håndtere redningsopgaver af enhver art indtil professionel hjælp når frem.
Henviste i øvrigt til selskabets hjemmeside (www.dsrs.dk)
Han ønskede også at lodde generalforsamlingens stemning til, hvorvidt Dansk Bavaria Klub skulle støtte foreningen med et beløb.
Mange medlemmer ytrede sig og konklussionener, at det var en rigtig god ide at støtte foreningen privat, men at Dansk Bavaria klub ikke skulle støtte foreningen økonomisk, hvilket vil blive taget til efterretning.
Bente, Frederikssund, opfordrede til at gøre endnu mere brug af forum og facebook, der er to rigtige gode kilder til udveksling af oplysninger og erfaringer.Herefter ikke flere indlæg.
Formanden takkede dirigenten for god og kompetent ledelse af generalforsamlingen og takkede for god ro og orden og for de mange indlæg.Generalforsamlingen sluttede kl. 1410.Gravers Graversen
Sekretær.