30/10-2018 Bestyrelsesmøde, Korsør

ReferatBestyrelsesmødet tirsdag den 30. oktober 2018 kl 1700 i Storebælt campingcenter, Storebælt Vej 85, 4220 Korsør.Tilstede var hele bestyrelsen, webmaster, Dan, og de 2 suppleanter, Villy og Niels.Dagsorden:1. Siden sidst.
2. Økonomi.
3. Dansk Sørednings selskab.
4. Træf og generalforsamling i Juelsminde 2018.
5. Lokaltræffene 2018.
6. Hjemmesiden.
7. Vinter event
8. Landstræf 2019 på Odden.
9. Eventuelt.
10. Næster møde.Ad pkt. 1:
Svend Erik bød velkommen til mødet.
Fritz gav en kort orientering om klubbens fælles sejltur fra den 15. til 22. september 2018 i Athen bugten.
24 personer deltog i 5 lejede både. Turen var noget plaget af kraftig vind og blev ikke gennemført helt efter planen, men det var en rigtig dejlig og hyggelig tur med godt social samvær.
Dansk Bavaria Klub, rejsekontoen, sponsorerede turen med kr. 5.000,-
Henviste i øvrigt til referat og dagbog fra turen på klubbens hjemmeside.Ad pkt. 2:
Jette gav en orientering om klubbens økonomi og oplyste at klubben pr. 30.10.18 har 416 medlemmer.
Efter en drøftelse var der enighed om, at klubben har en god og stabil økonomi og at alt så fint ud.Ad pkt. 3:
Fritz orienterede om, at klubbens medlem, Christian Agerholm, Juelsminde, er blevet daglig leder af Dansk Sørednings Selskab s sidste nye station i Juelsminde.
Båden er dyr i drift og han havde rettet en forespørgsel til Fritz om et evt. sponsorat fra Dansk Bavaria Klub.
Dansk Sørednings Selskab (DSRS) har p.t. 9 stationer fordelt i det sydlige Jylland, Fyn og Sjælland og der arbejdes hele tiden på at oprette nye stationer. Stationerne betjenes af frivillige og ulønnede personer.
Fritz havde lavet en lille undersøgelse af, hvor ofte der i sommerens løb havde været udkald af båden på Årø. Det viste sig, at båden, i gennemsnit, havde ydet assistance 1 gang i døgnet, hvilket viste, at der er et stort behov.
Efter en drøftelse blev det besluttet, at Dansk Bavaria Klub ikke kunne sponsorerer et kontant beløb, men kunne tilbyde, at DSRS kunne få en gratis link på klubbens hjemmeside med en kraftig opfordring til klubbens medlemmer om at melde sig ind som medlemmer af DSRS for der var ingen tvivl om, at det er en god sag at støtte.
Fritz orienterer Christian om bestyrelsens beslutning.Ad pkt. 4:
Alle var enige om, at klubben havde et rigtigt godt landstræf i Juelsminde og at klubbens generalforsamling blev afviklet på en rigtig god måde.
Til træffet deltog 46 både og 135 personer og der er kun kommet positive tilbagesvar fra deltagerne.
Bestyrelsen rettede en meget stor tak til arrangørerne og de mange hjælpere.Ad pkt. 5:
Der har i år 2018 været afholdt lokaltræf i Årøsund, Hundested og Øer.
I Årøsund deltog 19 både og 38 personer.
I Hundested deltog 13 både. Hvor mange personer var ikke registeret.
I Øer deltog 16 både, heraf 1 fra Bornholm og Horsens, og 32 personer.
Alle 3 lokaltræf havde været afviklet på en rigtig god måde med fokus på det sociale samvær.
Bestyrelsen retter en meget stor tak til de mange ildsjæle for deres store arbejde med at arrangere lokaltræffene og retter samtidig en stor opfordring til andre om at arrangere et lokaltræf.
Bestyrelsen er hele tiden til rådighed med råd og vejledning, så det er bare at tage initiativet og komme i gang.
Der henvises i øvrigt til referater og billeder fra lokaltræffene på hjemmesiden.Ad Pkt. 6:
Bestyrelsen var enig om at klubben har en rigtig fin og god hjemmeside med en god administration af Dan som han fik stor tak for.
Dan oplyste at aktiviteterne på hjemmesiden havde været lidt for nedadgående, især på forum og kom med en opfordring til bestyrelse og medlemmer om at være lidt mere aktive herunder i god tid at kundgøre klubarrangementer.Ad pkt. 7:
Der arbejdes konkret om et 1.hjælps kursus på Sjælland. Michael havde givet tilsagn om at være instruktør.
Fritz undersøger om der er mulighed for at arrangere et virksomheds besøg hos Palby i Kolding.
Der arbejdes også på at arrangere et 1.hjælps kursus i Fredericia i år 2020.
Alt vil så hurtigt som muligt blive annonceret på hjemmesiden.Ad pkt. 8:
Landstræf og generalforsamling 2019 afholdes i Odden havn i dagene 30. maj til 02. juni
Anne og Bente orienterede om, at panlægningen skrider planmæssigt frem. De første aftaler – bl.a. om lån af lokaler og levering af maden til træffets festaften er indgået.
Vil i øvrigt blive afviklet efter samme koncept som sidste gang.
Det blev besluttet at der skal være en egenbetaling på 100 kr. pr voksen person.
Nærmere, herunder om tilmelding, vil komme på hjemmesiden umiddelbart efter næste bestyrelsesmøde.Ad Pkt. 9:
Niels Arne, vognmanden, orienterede om, at der i weekenden før landstræffet afvikles kapsejladsen, Fyn Rundt, med start fra Bogense, og at alle klubmedlemmer var meget velkommen til at deltage – både i sejladsen, men også i de mange spændende aktiviteter der vil være på land.
Han glædede sig til at se rigtig mange klubmedlemmer.
Det blev aftalt at Jette fremadrettet får en mail fra Dan, når han modtager ændringer til medlemslisten.Ad Pkt. 10:
Næste møde afholdes lørdag den 02. marts 2019 kl. 1600 hos Jette.Bestyrelsesmødet sluttede kl. 1830.Gravers Graversen
Sekretær.