30/05-2019 Generalforsamling 2019

Generalforsamling i Dansk Bavaria Klub
fredag, den 31. maj 2019 i Odden Havn

Referent: Bente Nissen1) Valg af dirigent.
a. Michael Bygballe blev valgt.
b. Derefter holdt generalforsamlingen et minuts stilhed til minde om klubbens tidligere formand, Svend Erik Nielsen, der døde i februar 2019.2) Årsberetning.
a. Formanden, Niels Arne Johansen, aflagde årsberetning. Han mindedes blandt andet den tidligere formand, Svend Erik Nielsen, der døde i februar, ligesom han fortalte om lokaltræf og flotillesejlads i Grækenland i sensommeren og efteråret 2018. I 2018 blev der holdt tre lokaltræf: I Hundested, Årøsund og Øer. Ved hvert lokaltræf yder klubben et tilskud på 2000 kr. til de første fem både og 200 kr. for hver yderligere båd.
b. Beretningen gav ikke anledning til debat eller kommentarer. Den blev enstemmigt godkendt.3) Revideret regnskab og budget.
a. Kasserer Jette Pedersen fremlagde klubbens regnskab for 2018. Hun gjorde rede for et lille underskud på 207 kr., som især skyldes et større landstræf i 2018 end budgetteret, og flere lokaltræf end budgetteret. Vi var 135 mennesker til landstræf i Juelsminde 2018, og der blev holdt tre lokaltræf mod to de foregående år. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
b. Jette Pedersen fremlagde derefter budget 2019. Det blev enstemmigt godkendt.4) Indkomne forslag: Vedtægtsændringer.
a. Bestyrelsen havde foreslået nogle vedtægtsændringer, som var sendt ud til alle medlemmer i forvejen. Bente Nissen orienterede om de foreslåede ændringer. De omhandler blandt persondataforordningen GDPR og præciserer, at medlemskab gælder for et år ad gangen, og at kontingent opkræves i marts.
b. Peter Gradman stillede forslag om, at bestyrelsen bliver selvkonstituerende – i stedet for at vælge formanden direkte. Fremsættes evt. næste år, da ændringsforslag skulle have været bestyrelsen i hænde senest tre uger før.
c. Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.5) Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
a. Bestyrelsen foreslog uændret medlemskontingent på 250 kr. Enstemmigt vedtaget.6) Valg af formand:
a. Niels Arne Johansen blev valgt som formand i et år. I henhold til foreningens vedtægter skulle han vælges og for kun et år, da formanden vælges i lige år. Niels Arne Johansen overtog formandsposten ved Svend Erik Nielsens død i vinter.7) Valg til bestyrelsen
a. Villy Sterup blev valgt for et år. (Hidtidig suppleant, der trådte ind i bestyrelsen i årets løb).
b. Niels Olsen blev valgt for to år. (Hidtidig suppleant, der trådte ind i bestyrelsen i årets løb).
c. Jette Pedersen genvalgt for to år.
d. Anne Green genvalgt for to år.8) Valg af to suppleanter
a. Michael Johansen valgt.
b. Gert Lundberg valgt.9) Valg af revisor og revisersuppleant.
a. Hans Chr. Andersen blev genvalgt.
b. Michel van der Linden blev valgt som ny revisorsuppleant.10) Eventuelt.
a. Niels Arne Johansen orienterede om, at landstræf 2020 formentlig bliver i Egaa, og vi modtager meget gerne henvendelser fra medlemmer, der kunne have lyst til at arrangere landstræf i 2021. I 2022 satser vi på at holde jubilæumslandstræf i Ebeltoft.

Konstituering
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:
• Næstformand: Fritz Enemark
• Kasserer: Jette Pedersen
• Sekretær: Bente Rostgaard Nissen
• Bestyrelsesmedlemmer: Anne Green, Villy Sterup og Niels Olsen.
• Niels Arne Johansen blev valgt som formand direkte af generalforsamlingen og var således ikke en del af konstitueringen.