29/08-2020 Bestyrelsesmøde, Fredericia

Dagsorden:
1. Opsamling fra vores webmøder.
2. Hvad siger vores nuværende webmaster til udkastet til en ny hjemmeside.
3. Hvordan skal hjemmesiden se ud og hvad skal den kunne i fremtiden?
4. Hvilke opgaver skal en webmaster have.
5. Hvilke opgaver skal formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren, bestyrelsesmedlemmer have. I må gerne beskrive, hvad der skal laves til den post I har.
6. Hvordan kan vi styrke vores klub i fremtiden?
7. Hvad skal vi gøre i forhold til ansøgere til Facebook, som ikke er medlem af klubben.
8. Hvem skal styre ansøgere til Facebook, og give tilladelse til dette?
9. Bestyrelsesmøder kan/skal fremadrettet foregå via webmøde, for at begrænse udgifter, undtagelse vis til generalsamlingen?
10. Hvad gør vi med vores penge i banken, vi har for mange penge stående, skal vi oprette en konto i en anden bank?
11. Forslag til nye i bestyrelsen i stedet for Villy.
12. Forslag til ny revisor.
13. Orientering til dirigenten.

Referent: Bente NissenAd 1)
Vi har holdt to webmøder i forsommeren. Den generelle holdning er, at vi
fortsat har brug for at mødes fysisk et par gange om året. Evt. kan et af årets
to bestyrelsesmøder uden for landstræffet holdes som webmøde.Ad 2)
Webmaster Dan Jørgensen har sagt sin stilling op. Der ligger et tilbud fra en
ekstern om fremstilling af en ny hjemmeside til foreningen. Vi enedes om, at
Niels Olsen kontakter tilbudsgiveren og laver en aftale.

Ad 3)
Der er udarbejdet en kravspecifikation som beskriver hvad bestyrelsen ønsker
siden skal kunne. Vi aftalte at kravet om at man skal kunne skjule sine
almindelige personlige oplysninger (Navn, e-mail, tlf., adresse, bådnavn,
hjemhavn) for andre skal bortfalde da det giver en god værdi for andre
medlemmer at kunne se dem. Dette vil ikke være i strid med GDPR-reglerne
hvis kun medlemmer kan se disse oplysninger og at medlemmer er informeret
om vores persondatapolitik.Ad 4)
Webmasters område er alene at facilitere at hjemmesiden fungerer som
bestyrelsen har besluttet i kravspecifikationen. Dvs at indhold på siden er
medlemmerne og hele bestyrelses ansvar at vedligeholde.Ad 5)
Det har hidtil ikke været nedskrevet, hvem der laver hvad. Vi tager den hen ad
vejen.
Formand: Tegner foreningen udadtil. Indkalder til bestyrelsesmøder og
generalforsamling.
Næstformand Fritz Enemark: Rejseaktivitet.
Kasserer: Tager sig af økonomi og medlemskartotek og kontingenter
Sekretær: Skriver referater af bestyrelsesmøder og generalforsamling.Niels: Står for daglig vedligeholdelse af ny hjemmeside og facebook.
Øvrige medlemmer og suppleanter: Sparring og ideer.Ad 6)
Vi skal arbejde på at lave flere vinterarrangementer.Ad 7-8)
Vi godkender alle, der søger ind i facebookgruppen ”Dansk Bavariaklub”. Vi
opfordrer jævnligt i gruppen til at melde sig ind i klubben.Ad 9)
Se punkt 1Ad 10)
Vi kommer til at betale strafrenter, fordi vi har mere end 250.000 kroner
stående i banken. Vi lever med det - og gør klar til at give den gas i
forbindelse med 20-års jubilæumstræf i 2022 i Ebeltoft.