29/08-2020 Generalforsamling 2020

Referat af generalforsamling i Dansk Bavariaklub, den 29. august 2020 i Fredericia LystbådehavnReferent: Bente NissenDagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens årsberetning.
3. Revideret regnskab og kommende års budget til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
6. Valg til bestyrelsen: Niels Arne, Bente, de modtager genvalg. Villy ønsker ikke genvalg. 7. Landstræf 2021 i Egå, d. 13.05.21 til 16.05.21
8. Jubilæumslandstræf 2022 i Ebeltoft d. 26.05.22 til 29.05.22
9. Valg af 2 suppleanter:
10. Valg af revisor og revisorsupplent: Hans Ch. Andersen modtager ikke genvalg.
11. Eventuelt.Ad 1)
Michael Bygballe blev valgt som dirigent.
Han startede med at få klarhed over alle fuldmagter. Jette skulle godkende alle fuldmagter
i forhold til medlemslisten, men talte ikke og havde dermed ikke styr på antallet. Så de
måtte senere tælles op. I alt deltog 22 stemmeberettigede medlemmer, der tilsammen
havde 23 fuldmagter – i alt 45 stemmeberettigede.
Kim Lodberg påpegede, at dagsordenen ikke var i overensstemmelse med klubbens
vedtægter, der siger, at i lige år skal der være et punkt med valg af formand. Michael
Bygballe gjorde rede for, at der var sket en fejl ved udarbejdelsen af dagsordenen, så valg
af formand kom på som punkt 6a, mens valg til den øvrige bestyrelse blev punkt 6b.Ad 2)
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. Godkendt.Ad 3)
Regnskabet var omdelt, og Jette gjorde kort rede for det. Godkendt.Ad 4)
Ingen indkomne forslag.Ad 5)
Kontingent forbliver uændret 250 kr. pr. medlem.Ad 6 a) Valg af formand
Niels Arne Johansen blev genvalgt uden modkandidat.Ad 6b) Valg af to bestyrelsesmedlemmer.
Michael Johansen og Claus Johansen blev valgt efter kampvalg mod Michael Andersen og
Bente Nissen. Forud for afstemningen havde formanden kritiseret og var kommet med
upassende kommentarer omkring Bentes og Michaels kandidatur – og omkring især
Bentes person. Det blev påpeget fra flere tilstedeværende medlemmer. Hverken Michael
Johansen eller Claus Johansen var til stede ved generalforsamlingen, mens Michael
Andersen og Bente Nissen begge var til stede. Herefter var stemningen trykket.Ad 7-8)
Jette orienterede om planerne for kommende landstræf i 2021 i Egaa og jubilæumstræf
2022 i Ebeltoft.Ad 9)
Gert Lundberg og Villy Sterup blev valgt.Ad 10)
Lene Olsen blev valgt som revisor og Michel van der Linden som revisorsuppleant.

Ad 11)
Kim Lodberg var kritisk overfor, at generalforsamlingen er lagt i sejlsæsonen. Michael
Andersen udtrykte at han håbede at bestyrelsen fik samarbejdet mellem øst og vest til
fungere igen, og at han fandt det nuværende skel skadeligt for klubben. Spørgsmål til det
manglende lokaltræf i Aarøsund 2020. Jette Pedersen og Fritz Enemark forklarede, at
klubhuset i Aarøsund har været lukket indtil for nylig.
Årets eneste træf i klubbens regi blev lokaltræffet i Frederiksværk den 21.-23. august.
Michael Andersen og dirigent Michael Bygballe takkede Bente Nissen for hendes tid og
arbejde i bestyrelsen og for klubben. Og for at have ydet et stort arbejde med at arrangere
både lands- og lokaltræf.
Bente Nissen tog til genmæle i forhold til formandens og kassererens udlægning af, at den
hidtidige webmaster, Dan Jørgensen, i sommer har valgt at stoppe som webmaster.
Formand og kasserer kritiserede webmasteren og hans arbejde. Bente Nissen beklagede
hans afgang og fandt for sin part, at Dan Jørgensen altid har arbejdet sobert og loyalt og
lavet et flot stykke arbejde i sine otte år som webmaster. Og altid været meget
samarbejdsvillig.
Bestyrelsen vil gerne takke Bente Nissen, Dan Jørgensen og H. C. Andersen for deres indsats for Dansk Bavaria klubben.