03/10-2013 Bestyrelsesmøde, Korsør

ReferatBestyrelsesmøde torsdag den 03. oktober 2013 kl. 1700 på Storebælt Camping og Cottages, Storebæltvej 85, Korsør.
Tilstede var Svend Erik, Hanne, Lars, Michael, Gravers og webmaster, Dan.Dagsorden

1 Siden sidst
2 Økonomi
3 Hjemmesiden / Sponsorer
4 Generalforsamlingen 2014
5 Kommende arrangementer
6 Samarbejde med de Scandinaviske klubber
7 Lovændringer
8 Eventuelt
9 Næste møde
Ad pkt. 1:
Svend Erik orienterede om tilbagemeldinger fra lokaltræffene i Frederikssund og Årøsund herunder de udfærdigede referater.
Der var udtrykt mange positive tilkendegivelser. Deltagerne havde haft det sjovt og hyggeligt med flere gode indslag og han glædede sig over det forholdsvise store deltagerantal. Bl.a. havde Floor Marine ”udlånt” 2 udstillingsbåde fra bådudstillingen i Dragør til lokaltræffet i Frederikssund. Et godt initiativ og en stor tak til Michael for det.
Desværre blev lokaltræffet i Mårup aflyst. Årsagen hertil er ukendt for bestyrelsen.
Han havde også fået en tilbagemelding fra et par af deltagerne i klubbens fællestur til Kroatien, der havde givet udtryk for, at det var en rigtig god tur.Svend Erik orienterede om, at klubben ikke længere har nogen fast kontaktperson til forsikringsselskabet First Marine eller et formaliseret samarbejde til noget andet forsikringsselskab.
Forsikringsudbuddet er i dag så stort, og forsikringsbetingelserne så individuelle med forskellige rabattilbud, at det simpelthen er for vanskeligt at fremhæve et selskab frem for et andet, også fordi der er så mange forskellige behov og ønsker blandt klubbens medlemmer.
Efter en drøftelse blev bestyrelsen enige om, ikke længere at have en
officiel samarbejdsaftale med noget forsikringsselskab, idet det er bestyrelsens opfattelse, at hver enkelt medlem selv vil kunne forhandle sig frem til en ligeså god rabat/aftale som klubben blot ved at være medlem af en sejlklub.Svend Erik orienterede om, at han havde lavet et udkast til en huskeliste til landstræf i Dansk Bavaria klub. Enighed i bestyrelsen om, at det var en rigtig god hjælp til arrangørerne af såvel landstræf som lokaltræf.
Efter en drøftelse og enkelte tilføjelser blev bestyrelsen enig om at sende huskelisten til arrangørerne.Gravers orienterede om, at han havde været i kontakt med arrangørerne af landstræffet 2014 i Bogense. De var godt i gang med planlægningen, herunder var aftale om havnepladser i Bogense havn og lån af klubhuset på plads. Derudover var Nordfyns kommune ansøgt om evt. nedsættelse af havnepenge.
Der vil hurtigst muligt blive fremsendt et budget til bestyrelsen.
Der blev samtidig gjort opmærksom på kapsejladsen ”Fyns Cup” med start den 23. maj, og at man ved deltagelse i sejladsen kan ligge gratis i op til en uge i forbindelse med sejladsen. I år 2013 deltog 15 Bavaria både. Enighed i bestyrelsen om, at det var en meget fin repræsentation af Bavaria både.Gravers orienterede om, at der siden sidste bestyrelses møde den 16.04.13 har yderligere 22 personer meldt sig ind i klubben. Herefter har vi et samlet medlemstal på 437.Ad pkt. 2:
Hanne orienterede om klubbens aktuelle økonomiske status.
Klubben er stadig velkonsolideret med en likvid beholdning på kr. 146.ooo,-
Hanne har hidtil udsendt kontingentopkrævning 3 gange om året.
Det er uhensigtsmæssig og et stort arbejde for kassereren.
Efter en drøftelse blev det besluttet, at der fremover kun udsendes opkrævninger 1 gang om året, og at det vil ske i marts måned.
Kassereren opfordrede stadig til at tilmelde sig PBS. Jo flere der benytter sig af denne mulighed jo bedre.
Der fandt en drøftelse sted om klubtilskuddets størrelse til lokaltræf.
Det blev besluttet, at der ved deltagelse af mindst 5 både gives, som nu, et tilskud på kr. 1.500,- Derudover gives kr. 100,- kr. pr båd over 5.Ad pkt. 3:
Dan orienterede om, at hjemmeside og facebook fungerer godt, og bliver godt besøgt.
Der har været ca. 12.000 eksponeringer på et ½ år.
Der arbejdes fortsat på at udvikle hjemmesiden og facebook. Går nu i gang med at implementere det på sidste generalforsamling vedtagne forslag fra Aage Gravesen – først med en test af, hvad medlemmerne ønsker adgang til af deres medlemsoplysninger.Dan orienterede om, at han havde modtaget en henvendelse fra en mulig sponsor, der blev bedt om at komme med et konkret oplæg, som han kunne forelægge for bestyrelsen. Dan har ikke hørt fra pgl. Siden.
Punktet sponsor blev drøftet generel.
Der var enighed om, at alle klubbens sponsorer rammer præcis den helt rigtige målgruppe, og det blev drøftet, om ikke der skal indføres en betalig til klubben for at være opført på hjemmesiden.
En evt. vedtagelse om betaling blev udskudt til et senere møde m.h.p. en nærmere analyse af, hvad klubbens sponsorer allerede yder i dag i form af gaver m.m. bl.a. til den årlige værftstur samt lands- og lokaltræf.Ad pkt. 4:
Svend Erik orienterede om, at bådudstillingen i Bella Center 2014 var aflyst. Herefter var klubben ikke i stand til at opfylde traditionen med at afholde generalforsamlingen i forbindelse med bådudstillingen i henholdsvis Bella Center og Fredericia.
Den nye situation blev drøftet.
Der var enighed om at tage imod en opfordring/tilbud fra Michael Floor til at afholde generalforsamlingen hos ham i virksomhedens nye domicil, Stokagervej 23, 8240 Risskov.
Datoen blev fastlagt til lørdag den 08. marts 2014.
Der vil samme dag forud for generalforsamlingen blive afholdt et åbent hus arrangement hos Floor Marine så alle deltagere kan få lejlighed til at se virksomhedens nye etablissement og samtidig se Floors nye både i udstillingen.På valg er Søren Dyrskjøt, Lars Christiansen, Svend Erik Nielsen og Gravers Graversen.
Det praktiske arbejde omkring generalforsamlingen ordnes af Svend Erik.Ad pkt. 5:
Søren har endnu engang arrangeret en besøgstur til bådudstillingen i Düsseldorf og Bavariaværftet i Würzburg i dagene 25. til 27. januar 2014. Det er 11. gang at turen arrangeres.
Bestyrelsen opfordrer til at tage med på denne oplevelsesruge tur.
Nærmere oplysninger på hjemmesiden.Der ud over ingen aftaler om konkrete arrangementer hen over vinteren, men der arbejdes på det.
Nærmere vil blive lagt ud på hjemmesiden.

Ad pkt. 6:Der et p.t. ingen formaliseret samarbejdsaftale med de Scandinaviske Bavaria klubber.
Webmaster har kendskab til en enkelt henvendelse fra en norsk Bavaria sejler. Ellers intet.
Vi ser foreløbig tiden an.Ad pkt. 7:
Alle indtil nu vedtagne lovændringer er indført og kan som helhed læses på hjemmesiden.
Til generalforsamlingen fremsætter bestyrelsen et forslag om, at et medlem kun kan repræsentere max 2 medlemmer med fuldmagt, og at klubbens ordinære årlige generalforsamling afholdes i forbindelse med landstræffet.Ad pkt. 8:
Svend Erik fremkom med nogle tanker omkring det at følges ad på bl.a. sommerturer.
Fremhævede at 5 Bavaria både fulgtes ad til Stockholm denne sommer, og at det fremgik af deres referat på hjemmesiden, at det havde været en rigtig god tur.
Man kunne opfordre til – såfremt nogen ”ville være andemor” på en længere/kortere sommertur at skrive på facebook/hjemmeside at ”Jeg sejler herfra den ….., vil nogen være med så bare slut til”
Der ligger vel også lidt sikkerhed- og tryghed i at være flere sammen f.eks. under havsejlads
Enighed om, at det er en glimrende idé.
Ad pkt. 9
Næste møde fastsat til 08. marts 2014 (forud for generalforsamlingen)Mødet sluttede kl. 2020G. Graversen
sekretær