08/03-2014 Generalforsamling 2014 - Forberedende Bestyrelsesmøde

ReferatBestyrelsesmødet lørdag den 08. marts kl. 1130 hos Floor/Lund Marine, Stokagervej 23, 8240 Risskov.Tilstede var: Svend Erik. Lars Bøllund, Lars Christiansen, Hanne Christiansen og Gravers Graversen.Fraværende var: Søren, Michael og webmaster, Dan.Dagsorden1) Forberedelse og drøftelse af generalforsamlingens praktiske gennemførelse.
2) Regnskabet.
3) Kørselsgodtgørelse til arrangører af arrangementer i klubregie.

Svend Erik gennemgik den tidligere til bestyrelsen udsendte årsberetning med tilførte ændringer, der blev godkendt af bestyrelsen.Enighed om at bestyrelsens forslag til dirigent er Per SabbatSvend Erik erklærede sig villig til genvalg som formand.Der var givet tilsagn fra 2 kandidater til besættelse af den bestyrelsespost, som Søren ikke ønskede genvalg til. og de øvrige 2 på valg værende bestyrelsesmedlemmer, Lars C. og Gravers erklærede sig villige til genvalg.Der var enighed om at begære skriftlig afstemning.Det færdige, reviderede og af revisoren godkendte, regnskab blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen, der herunder blev enige om at foreslå et uændret kontingent på kr. 250,00 for år 2014.Efter en drøftelse blev bestyrelsen enige om, at der kan ydes en kørselsgodtgørelse på kr. 2,00 pr. km. til personer, som laver arrangementer i klubregie, og som dokumenterer arrangementet med et referat og fotos.Bestyrelsesmødet sluttede kl. 1200.G. Graversen
Sekretær.