08/03-2014 Generalforsamling 2014

Dansk Bavaria Klub,s årlige ordinære generalforsamling lørdag den 08. marts 2014 kl. 1630 i klubhuset, Egå sejlklub, Egå Havvej 27, 8250 Egå.Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens årsberetning
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for år 2013 og budget for år 1014 til godkendelse.
4) Indkomne forslag
5) Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
6) Valg af formand.
7) Valg til bestyrelsenPå valg er:
Søren Dyrskjøt (ønsker ikke genvalg)
Lars Christiansen (villig til genvalg)
Gravers Graversen (villig til genvalg)8) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9) Valg af revisor og revisorsuppleant
10 Eventuelt.Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og gav udtryk for bestyrelsens glæde over at så mange var mødt frem. Han udtrykte håb om, at komme igennem dagsordenen på en god måde og med en saglig debat.
Ad pkt. 1: Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Per Sabbat som dirigent. Han blev valgt uden modkandidat med Applus.
Det blev konstateret, at der var 34 stemmeberettiget tilstede.Ad pkt. 2: Bestyrelsens årsberetning.
Svend Erik fremlagde bestyrelsens årsberetning.
Beretningen, der kan læses i sin helhed på hjemmesiden, blev godkendt af generalforsamlingen med applus og uden, at der blev stillet nogen spørgsmål til beretningen,Ad Pkt. 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget for år 2014.
Hanne fremlagde klubbens reviderede årsregnskab, budget for år 2014 og klubbens rejsekonto, der alt var uddelt til de fremmødte.Regnskabet udviste en kontant beholding på i alt kr. 150.455,01 og et overskud på kr. 9.360,55.Rejsekontoen udviste en kontant beholding på kr. 68.211,98 og et underskud i år 2013 på kr. 6.784,36.For år 2014 er der budgeteret med en indtægt på kr. 108.100 og en udgift på kr. 96.830, hvilket vil give et overskud på 11.270,- kr.Et medlem efterlyste en underskrift på regnskabet af alle bestyrelsesmedlemmer som bevis for, at bestyrelsen havde godkendt regnskabet forud for fremlæggelsen. Det havde bestyrelsen ikke gjort, idet bestyrelsen var af den opfattelse, at en godkendelse og underskrift af revisor var bevis for at regnskabet var i orden, men henstillingen om, at hele bestyrelsen fremover godkender og underskriver regnskabet blev taget til efterretning.Et medlem ønskede oplysninger om, hvor stor en indtægt klubben havde fra sponsorer.Hanne henviste til rejsekontoren, hvor sponsorater er regnskabsført og hvor det fremgår at sponsorindtægter i år 2013 udgjorde i alt kr. 6.127,00 hvori indgår et beløb fra auktion/salg af sponsorerede gaver.Et medlem opfordrede bestyrelsen til at tage kontakt til klubbens pengeinstitut, Sparekassen Kronjylland med henblik på at tilforhandle sig en bedre rente på klubbens indestående.Søren rejste en forespørgsel om, hvorfor et flertal i bestyrelsen havde afslået at betale for, at der kan sendes en repræsentant fra Dansk Bavaria Klub til generalforsamling og efterfølgende seminar i Dansk Sejlunion, hvor Dansk Bavaria Klub trods alt er associeret medlem af.Svend Erik svarede, at der manglede tilstrækkelige oplysninger om, hvad Dansk Bavaria Klub kunne have af udbytte ved at deltage, men at problemstillingen ville blive taget med og drøftet på et kommende bestyrelsesmøde. Ville ikke afvise fremtidig deltagelse.Søren tilføjede, at Dansk sejlunion,s vedtægter giver de fornødne oplysninger om, hvad der sker på generalforsamling og seminar, og fastholdt hans skuffelse over, at Dansk Bavaria Klub ikke ville sende en delegert for han var af den klare opfattelse, at der var vigtigt at deltage for at ”Vise falget” og hente inspiration til bestyrelsesarbejdet.Et medlem var enig i, at det selvfølgelig skal være en bestyrelses beslutning hvorvidt der skal sendes en repræsentant til generalforsamling/seminar i foreninger, hvor Dansk Bavaria Klub er associeret medlem, for det skal være relevant og der skal sikres et udbytte for klubben.
Herefter blev regnskabet godkendt med applus.Ad pkt. 4: Indkomne forslag.
Bestyrelsen fremsatte forslag til ændring af § 6, 2.og 6. punktum i klubbens vedtægter: Den ordinære generalforsamling skal holdes inden udgangen af marts måned – ændres til: Den ordinære generalforsamling afholdes i forbindelse med landstræffet, som afholdes i Kristi himmelfars dagene.og ingen har mere end én stemme og stemmeafgivningen kan ske ved fuldmagt tilføjes som nyt afsnit. Et medlem kan ikke medtage mere end 2 fuldmagter.Svend Erik begrundede forslaget med, at der ikke længere er sikkerhed for, at der afholdes en årlig bådudstilling i henholdsvis Bella Center og Fredericia, som der hidtil har været tradition for, og i hvilken forbindelse Dansk Bavaria Klub har afholdt den ordinære generalforsamling. For at have noget fast at holde sig til fremsætter bestyrelsen forslaget om at afholde generalforsamlingen i forbindelse med landstræffes.Ved kun at kunne medtage 2 fuldmagter pr. medlem kan man helt undgå, at der kan spekuleres i fuldmagter såfremt man ønsker at blive valgt til bestyrelsen.Et medlem spurgte til, hvorvidt det herefter, hvis forslaget vedtages, var hensigtsmæssigt også at ændre regnskabsåret, så det kom tættere på generalforsamlingen.Svend Erik svarede, at dette havde været drøftet i bestyrelsen, som havde skønnet, at det ikke havde den helt store betydning.Forslaget blev sat under afstemning ved håndsoprækning.32 stemte for forslaget.
Ingen stemte imod.Vedtægtsændringen blev vedtaget.Ad pkt. 5: fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Bestyrelsen fremsatte forslag om uændret kontingent på kr. 250,- for år. 2014.Forslaget gav ikke anledning til spørgsmål eller debat og blev vedtaget med applus.Ad pkt. 6: Valg af formand.
Svend Erik erklærede sig villig til genvalg. På dirigentens forespørgsel var der ikke andre kandidater.Svend Erik blev valgt med applus.Ad Pkt. 7: Valg til bestyrelsen.
Følgende kandidater stillede op til valg:Jette PedersenNiels Arne (vognmanden)Lars ChristiansenGravers Graversen.Der blev begæret skriftlig afstemning.34 stemmesedler uddelt.Afstemningsresultat:Der blev afgivet 33 stemmer. En stemmeseddel var blank.Gravers Graversen 33 stemmer ValgtLars Christiansen 28 stemmer ValgtNiels Arne (vognmanden) 25 stemmer ValgtJette Pedersen 13 stemmer Ikke valgt.Ad Pkt. 8: Valg af 2 suppleanter.
Der var 2 opstillede kandidater – Jette Pedersen og Fritz, der begge blev valgt med applus.Ad Pkt. 9: Valg af revisor og revisorsuppleant.
Dorte Sabat og Lone Sabat blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.Ad Pkt. 10: Eventuelt.
Da det viste sig, at der var medlemmer tilstede på generalforsamlingen som ikke havde fået en bekræftelse fra sekretæren på tilmelding til generalforsamlingen angiveligt af ikke helt opklarede årsager blev det henstillet til bestyrelsen, at det af invitationen til alle arrangementer skal stå anført, at tilmelding ikke er registreret før der foreligger en tilbagemelding til pgl.Dette blev taget til efterretning, hvorefter bestyrelsen altid vil/skal give en tilbagemelding på en modtaget mail.Det blev henstillet, at datoen lokaltræf altid lægges ud på hjemmesiden i meget god tid, og at det, så vidt muligt afvikles den sidste weekend i august.En tidligere beslutning om tilskud fra klubben til lokaltræf på 1.500,- kr. for de første 5 både og herefter 100.- for hver båd ud over 5, blev bekræftet.Leif ønskede hurtig tilmelding til landstræffet i Bogense. Han orienterede kort om programmet, der nu er helt på plads.Det eneste hængeparti var en forhandling med Nordfyns kommune om evt. nedsættelse af havnepenge.Leif havde en formodning om, at jo flere vi kom, jo lettere havde han ved at forhandle om havnepenge. Derfor opfordringen til hurtig tilmelding.Niels Arne, (vognmanden) gjorde opmærksom på sejladsen Fyn Rundt fra 23. til 25. maj, hvor man i år, som noget nyt kan deltage som tursejler uden målerbrev på båden. Tursejlere får deres eget løb, og der er selvfølgelig fine præmier.I forbindelse med at Svend Erik rettede en forespørgsel om næste års landstræf oplyste Preben, at der var en mulighed i Øer, men det håbes, at også andre byder ind på opgaven.Svend Erik rettede en stor og varm tak til Søren for han mangeårige virke i bestyrelsen for Dansk Bavaria Klub.Søren har været med i bestyrelsen fra klubbens oprettelse som bestyrelsesmedlem, formand i 2 perioder og sidst som næstformand, og har derfor sat et stor præg på klubbens udvikling.Også en stor tak til Søren for hans store indsat med hensyn til de 11 busture til Bavaria værftet, som han har været primus motor for.
Til meget stor klapsalver fra forsamlingen fik Søren overrakt en flaske som tak for indsatsen.Da der ikke var flere indlæg afsluttede dirigenten generalforsamlingen. Takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden for afsluttende bemærkninger.Formanden takkede dirigenten for god og myndig ledelse af generalforsamlingenHvorefter forsamlingen rejste sig og udråbte et 3-foldigt hurra for Dansk Bavaria Klub.Generalforsamlingen sluttede kl. 1745, hvorefter vi alle fik serveret en rigtig god middag med tilhørende drikkevarer i klubhuset.For referatG. Graversen.