Vedtægter for Dansk Bavaria Klub


Dansk Bavaria Klub blev stiftet 9. februar 2002


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 09.02.2002 i Øer Maritime Ferieby, Ebeltoft.


Ad. 1 Navn

Ad. 2 Formål

Ad. 3 Juridisk enhed

Ad. 4 Medlemskab

Ad. 5 Kontingent

Ad. 6 Generalforsamlingen

Ad. 7 Ekstraordinær generalforsamling

Ad. 8 Medlemsmøder

Ad. 9 Ledelse

Ad. 10 Vedtægtsændringer

Ad. 11 OpløsningAd. 1 Navn

Klubbens navn er Dansk Bavaria KlubAd. 2 Formål

Formålet for klubben er at varetage de fælles interesser som Bavaria bådejere har. Udveksle erfaringer, udvikle et godt socialt miljø og bidrage til udbredelse af Bavaria både i Danmark. Klubben skal stimulere til engagement hos medlemmerne.Ad. 3 Juridisk enhed

Klubben er en selvejende og fritstående juridisk enhed med upersonlig og begrænset ansvar.Ad. 4 Medlemskab


4.1

”Alle der har interesse for Bavaria-både, kan blive medlem af klubben, og skal rette sig efter klubbens vedtægter. Medlemskabet er først gyldigt og giver stemmeret ved generalforsamlingen, når det fastsatte kontingent er betalt. Et medlemskab gælder for et kalenderår fra 1. januar til 31. december og giver 1 stemme på generalforsamlingen. Medlemskontingentet opkræves én gang årligt, i marts.”.


4.2

Medlemmer, som gennem deres handling skader klubben, kan efter forslag fra bestyrelsen ekskluderes fra klubben. Beslutningen tages på generalforsamlingen.


4.3

Ved udmeldelse refunderes det indbetalte kontingent ikke.


4.4

Medlemmerne giver samtykke til at modtage e-mails fra klubben. Klubben videregiver ikke personlige data til 3. part. Klubben overholder persondataforordningen GDPR og har således udformet en privatlivspolitik, som fremgår af hjemmesiden.Ad. 5 Kontingent

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet. Medlemmer, som ikke foretager indbetalingen efter at have modtaget en rykker, kan ekskluderes.Ad. 6 Generalforsamlingen

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes i forbindelse med landstræffet, som afholdes i Kristi himmelfartsdagene. Det bekendtgøres senest 4 uger før mødet. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde før det af bestyrelsen bestemte tidspunkt. Relevante bilag fremsendes sammen med indkaldelsen. Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med et flertal af de afgivne tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. Ingen har mere end én stemme og stemmeafgivningen kan ske ved fuldmagt. Et medlem kan ikke medtage mere end 2 fuldmagter.Generalforsamlingen dagsorden:1) Valg af dirigent

2) Årsberetning af bestyrelsen

3) Revideret regnskab samt budget for det kommende år til godkendelse

4) Indkomne forslag

5) Fastsættelse af kontingent for det kommende år

6) Valg af formand på lige år

7) Valg af bestyrelse

8) Valg af 2 suppleanter

9) Valg af revisor og revisorsuppleant

10) Eventuelt

Bestyrelsen konstituerer sig straks efter generalforsamlingen med undtagelse af formanden, som vælges ved direkte valg af generalforsamlingen. Formanden er på valg de lige år og næstformanden på valg i de ulige år. Bestyrelsen vælges for 2 år. Suppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år. Vedtagelser er gyldige ved almindeligt flertal. Valg foretages skriftligt hvis blot ét medlem ønsker dette.Ad. 7 Ekstraordinær generalforsamling

Dette kan afholdes når bestyrelsen eller mindst 20% af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af, hvilke punkter der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter en sådan begæring er modtaget af bestyrelsen og skal bekendtgøres efter samme regler som ordinær generalforsamling (jfr. ' 6).Ad. 8 Medlemsmøder

Disse finder sted når bestyrelsen finder det passende. De skal bekendtgøres mindst 4 uger før.Ad. 9 Ledelse

Klubben ledes af en bestyrelse. Denne kan består af 5 - 7 medlemmer, samt 2 suppleanter. Bestyrelsen skal bestå af en formand, næstformand, kasserer og sekretær, og et eller flere bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen udpeger en bestyrer (webmaster) af hjemmesiden. Bestyrelsen kan oprette udvalg til forskellige opgaver. Bestyrelsens virke skal protokolleres. Bestyrelsen har dispositionsret til klubbens midler og ret til at bruge af disse, som besluttet på generalforsamlingen. Regnskabsåret følger kalenderåret. Bestyrelsesbeslutninger kræver almindeligt flertal.Ad. 10 Vedtægtsændringer

Dette kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer og skal vedtages på generalforsamling. Skal indsendes som forslag i jvf. ' 6Ad. 11 Opløsning

Opløsning af klubben kan kun foretages på en ordinær generalforsamling. Bliver opløsningen vedtaget skal dette ske med mindst 2/3 af stemmerne. Klubbens midler skal tilfalde et formål som klubben har arbejdet for. Ingen medlemmer har krav på nogen for andel af disse midler.Disse vedtægter er senest revideret ved generalforsamlingen i Odden Havn, den 31. maj 2019